Obchodní podmínky - Škola cestování

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je elektronické kurzy s.r.o., Horní Chřibská 21, 407 44 Chřibská, IČO 02851237 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká uhrazením výzvy k platbě kupujícím, kterou kupující obdrží ihned po odeslání objednávky a jejím přijetím prodávajícím. Lhůta pro uhrazení výzvy k platbě je 10 dní. Přijetí objednávky a výzvu k platbě prodávající neprodleně odešle kupujícímu emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto OP jsou k dispozici na webu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Aktuální ceny jsou uvedené na webu www.cestovaninasbavi.cz/skolacestovani.


III. Předmět koupě

Předmětem koupě je online kurz JAK SE LOVI LEVNÉ LETENKY A CESTUJE LEVNĚ.


IV. Objednávání

Kupující dostane kurz za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.cestovaninasbavi.cz/skolacestovani


V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu následujícími způsoby: bankovním převodem.


VI.Dodací podmínky

Elektronickou cestou.


VII. Délka přístupu ke kurzu

Minimálně tři roky od okamžiku, kdy bude ohlášen konec tohoto projektu.


VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Podle § 53 odst.8 zák. č.40/1964 Sb. občanský zákoník nelze uplatnit možnost vrácení zboží do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Záruka na online kurz je 30 dní. Od smlouvy lze odstoupit bez udání důvodu elektronickou formou na emailu: novotny@elektronickekurzy.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje, s přiložením kopie faktury a uvedením čísla bankovního účtu, na který bude částka vrácena. Kupujícímu bude vystaven dobropis ve výši odpovídající kupní ceně online kurzu a částka bude vrácena nejpozději do 10 dní od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Uživatel, který od smlouvy odstoupí, si online kurz nemůže znovu objednat.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.6.2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.